Επιγραφές Plexiglas

Μικρές ενδεικτικές πινακίδες από Plexiglas με πάρα πολλές εφαρμογές.